Zespół zabudowy usługowej i mieszkalnej w Bydgoszczy

Zespół zabudowy usługowej i mieszkalnej w Bydgoszczy
Projekt
Zespół zabudowy usługowej i mieszkalnej w Bydgoszczy
Funkcja
Wybrane Mieszkalne Biurowe Handlowe Urbanistyczne
Lokalizacja
Bydgoszcz, ul. Chopina
Inwestor
ARD sp. z o.o. i Wspólnicy sp. K.
Powierzchnia użytkowa
ok. 22.500 m2
Kubatura
ok. 90.000 m3
Status
w trakcie realizacji
Projekt
Lab 3 Architekci sp. z o.o.
Opracowanie projektu
2017-2019
Realizacja
2018-2021
Zespół zabudowy usługowej i mieszkalnej w Bydgoszczy

Inwestycja zlokalizowana w Bydgoszczy, w kwartale ulic Ogińskiego, Moniuszki, Chopina i Jagiellońskiej, na terenie osiedla Skrzetusko. Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 14959 m2. W konsekwencji przeprowadzonych analiz urbanistycznych oraz w nawiązaniu do zapisów planu miejscowego powstał projekt pięciu budynków: dwóch usługowych zlokalizowanych od strony ruchliwej Trasy Uniwersyteckiej („A” oraz „E”) oraz trzech mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych wzdłuż ul. Chopina. Większe gabarytowo budynki usługowe tworzą zwartą śródmiejską pierzeję ulicy Ogińskiego i stanowią jednocześnie bufor akustyczny dla obiektów zlokalizowanych w głębi nieruchomości. Bardziej kameralna zabudowa mieszkalna nawiązuje natomiast do charakteru historycznej struktury urbanistycznej ulicy Chopina – otoczonych zielenią wolnostojących willi miejskich.

Kompozycja urbanistyczna zakłada usytuowanie budynków przy wyznaczonych w planie miejscowym nieprzekraczalnych liniach zabudowy, w celu wytworzenia jednolitych pierzei ulic oraz w nawiązaniu do istniejących budynków w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Przestrzenie pomiędzy budynkami uzyskują charakter kameralnych, precyzyjnie zaprojektowanych wnętrz urbanistycznych o zróżnicowanym przeznaczeniu, z których najważniejszy jest plac miejski zlokalizowany pomiędzy budynkami „A”, „C” oraz „E”. Dużą powierzchnię terenu zajmują strefy zieleni urządzonej – z alejkami spacerowymi, skwerami oraz elementami małej architektury – podnoszącej komfort użytkowania projektowanych obiektów.

Istotna dla całego założenia jest ogólnodostępna forma projektowanej zabudowy. Zachowano funkcjonujący przed rozbiórką hali „Torbyd” oraz przewidywany w planie miejscowym przebieg ciągów pieszych, łączących ul. Chopina i ul. Ogińskiego. W szczególności wprowadzono istotne powiązanie komunikacyjne na przedłużeniu ul. Karłowicza. W obszarze inwestycji nie jest planowane stosowanie ogrodzeń. Za pomocą innego rodzaju rozwiązań architektonicznych i krajobrazowych, np. w postaci nasadzeń zieleni, realizowane będzie wyraźne strefowanie przestrzeni: począwszy od terenów publicznych, adresowanych do wszystkich mieszkańców miasta, przez półpubliczne, z których korzystać będą głównie użytkownicy osiedla, aż do terenów półprywatnych – przeznaczonych na użytek mieszkańców konkretnego budynku.

Teren inwestycji charakteryzuje się wyraźnym spadkiem w kierunku północ-południe (od ul. Moniuszki w kierunku ul. Jagiellońskiej). Maksymalna różnica rzędnych wysokościowych w skrajnym punktach nieruchomości sięga niemal 5m. Fakt ten nie wpłynął jednak niekorzystnie na realizację zakładanego programu użytkowego dzięki właściwemu ukształtowaniu projektowanej nawierzchni terenu oraz zróżnicowaniu poziomów posadowienia poszczególnych budynków. Teren i wszystkie obiekty są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.Teren inwestycji charakteryzuje się wyraźnym spadkiem w kierunku północ-południe (od ul. Moniuszki w kierunku ul. Jagiellońskiej). Maksymalna różnica rzędnych wysokościowych w skrajnym punktach nieruchomości sięga niemal 5m. Fakt ten nie wpłynął jednak niekorzystnie na realizację zakładanego programu użytkowego dzięki właściwemu ukształtowaniu projektowanej nawierzchni terenu oraz zróżnicowaniu poziomów posadowienia poszczególnych budynków. Teren i wszystkie obiekty są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości realizowana jest z przyległych ulic: Ogińskiego, Moniuszki oraz Chopina. W ulicy Ogińskiego planowana jest budowa zjazdu z pasem wyłączeniowym, zapewniającego dostęp drogą wewnętrzną do budynków usługowych. Wjazd do garażu podziemnego pod budynkiem mieszkalnym „B” zapewniono poprzez rampę od strony ul. Chopina.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego, w obszarze zabudowy kubaturowej wszystkie parkingi realizowane są jako podziemne. Dzięki temu teren inwestycji został niemal całkowicie wyłączony z ruchu kołowego, zapewniając swobodę i bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego. Wyjątek stanowi niewielki parking naziemny (23 stanowiska postojowe) zlokalizowany w obrębie inwestycji, w obszarze przeznaczonym w planie miejscowym pod infrastrukturę drogową (8 KD-G+T).

Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenów dawnej hali „Torbyd” zyskała aprobatę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która podczas zgromadzenia w grudniu 2017r. bez uwag zaakceptowała proponowane rozwiązania projektowe. Dla inwestycji uzyskano również uzgodnienie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków – z uwagi na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej – oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – z uwagi na możliwe wystąpienie na terenie zabytków archeologicznych. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne inwestycja wymagała także opracowania i zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W sierpniu 2018r. Wydział Administracji Budowlanej UMB pozytywnie rozpatrzył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji, obejmującego budynek biurowy z częścią handlowo-usługową „A” („Preludium”) oraz budynek mieszkalny wielorodzinny „B” (Apartamenty przy Chopina), wraz z zagospodarowaniem terenu całej nieruchomości.

Architekturę budynków usługowych kształtuje czytelna kompozycja zdecydowanych, prostopadłościennych brył, o wyważonych proporcjach, tworzących zwartą pierzeję ważnej arterii komunikacyjnej. Obydwa budynki o pięciu kondygnacjach nadziemnych i wysokości nieprzekraczającej 23m. Uwagę zwraca rytmiczna artykulacja elewacji, ze zróżnicowanymi szerokościami pionów okiennych i pilastrów. Racjonalny podział segmentów fasadowych jest pochodną modularnej siatki konstrukcyjnej obiektów, umożliwiającej ich częściową prefabrykację. Monolityczna bryła każdego budynku została subtelnie rozdzielona na dwa niesymetryczne segmenty. Zastosowano najwyższej jakości materiały elewacyjne: kamień naturalny o szarym wybarwieniu oraz wielkogabarytowe szklenia trójszybowe osadzone w niewidocznych z zewnątrz profilach aluminiowych.

Parter budynku „A” („Preludium”) mieści lokale handlowo-usługowe dostępne bezpośrednio z ciągu pieszego w ul. Ogińskiego oraz reprezentacyjny hol wejściowy prowadzący do części biurowej. Wszystkie piętra budynku zajmują powierzchnie biurowe najmu przeznaczone do indywidualnej aranżacji, z możliwością zachowania przestrzeni typu open-space lub wydzielenia pomieszczeń w tradycyjnym układzie gabinetowym. Budynek wyposażono w kondygnację podziemną, obejmującą halę garażową oraz niezbędne pomieszczenia techniczne.

Zastosowano charakterystyczny dla obiektów biurowych czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny: pion komunikacji ogólnej oraz węzły socjalno-sanitarne zlokalizowano w centralnej części budynku, natomiast powierzchnie użytkowe – przy dobrze doświetlonych elewacjach zewnętrznych. Wszystkie kondygnacje połączono dwiema klatkami schodowymi oraz dwiema szybkobieżnymi windami, w tym jedną towarowo-osobową.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania oraz spełnienia standardów bezpieczeństwa zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. podwójne zasilanie, system wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji z odzyskiem ciepła, system okablowania strukturalnego, elementy systemu BMS, system alarmu pożarowego, podłogi podniesione, szybkobieżne windy, niskoemisyjne szklenie, itd.

Budynek spełnia wszystkie wymagania stawiane współczesnym obiektom biurowym klasy „A”, m.in. w zakresie dogodnej lokalizacji, dostępności komunikacyjnej, zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, wysokości użytkowej pomieszczeń, obsługi serwisowej i współczesnego wyposażenia technicznego.

Łączna powierzchnia użytkowa najmu, obejmująca powierzchnie handlowo-usługowe oraz biurowe, wynosi 7098m2.

Projektowane budynki mieszkalne tworzą uzupełnienie zachodniej pierzei ulicy Chopina, w formie nawiązującej do przedwojennej struktury urbanistycznej dzielnicy. Istotnym wyzwaniem było odpowiednie wpisanie projektowanych obiektów w istniejący kontekst historycznej zabudowy oraz zachowanie kameralnego charakteru ulicy. Z tego względu wysokość budynków mieszkalnych nie przekracza najwyższego punktu kalenic dachów sąsiadujących willi miejskich, a poprzez wycofanie ostatniej kondygnacji udało się optycznie zmniejszyć gabaryty projektowanej zabudowy oraz zachować istniejący kąt wewnętrzny ulicy.

Forma zabudowy dyskretnie nawiązuje do lokalnej tradycji architektury modernizmu, reprezentowanej w kwartale przez budynek międzywojennej willi, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki oraz Chopina. Zastosowano kompozycję prostopadłościennych brył o uporządkowanym układzie kwater okiennych, przestronne balkony oraz kontrastującą - białą i grafitową - kolorystykę tynkowanej elewacji. Partery budynków licowane kamieniem naturalnym.

Projektowany w pierwszym etapie inwestycji pięciokondygnacyjny budynek „B” („Apartamenty przy Chopina”) obejmuje 50 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni i rozkładzie pomieszczeń, usytuowanych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych. Obiekt w postaci dwóch oddylatowanych od siebie segmentów, posiadających oddzielne trzony komunikacyjne, każdy wyposażony w dźwig osobowy. Podziemną kondygnację budynku obejmuje hala garażowa dla 52 stanowisk postojowych, niezbędne pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie.

Mieszkania dla najbardziej wymagających klientów – komfortowe lokale typu studio - zlokalizowano w ramach ostatniej kondygnacji budynku. Każdy apartament posiada antresolę użytkową, przestronny taras, duże kwatery okien w systemie przesuwnym oraz wyjątkowy widok na śródmieście Bydgoszczy.

Zakres pierwszego etapu inwestycji, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, obejmuje budynek biurowy z częścią handlowo-usługową „A” („Preludium”), o łącznej powierzchni najmu 7098m2, oraz budynek mieszkalny wielorodzinny „B” z 50 lokalami mieszkalnymi, o łącznej powierzchni użytkowej 3349 m2 („Apartamenty przy Chopina”).

Kolejny etap inwestycji obejmie budynki mieszkalne wielorodzinne „C” i „D” oraz budynek usługowy „E”. Szczegółowe informacje dotyczące drugiego etapu inwestycji zostaną przekazane przez inwestora po zakończeniu prac projektowych oraz uzyskaniu wymaganych uzgodnień administracyjnych.

więcej / mniej
Kontakt

Lokalizacja projektu